IT Operation & Infrastructure Director

IT Operation & Infrastructure Director

it-director

IT Operation & Infrastructure Director (ทำที่บริษัท BEC IT Solution)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก (Job Purpose):
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง กำหนดเป้าหมาย และนโยบาย ทางด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของบริษัท นำนโยบายหลักมาวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อบริหารงานด้านบุคลากร และทรัพยากรในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

ความรับผิดชอบหลัก (Responsibilities):

งานส่วนเป้าหมายแผนงาน และนโยบายของบริษัท
* จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน การกำหนดเป้าหมายและนโยบายหลักของบริษัท นำเสนอผู้บริหารระดับสูง
* นำนโยบายมาวางแผนงานปฏิบัติงาน
* ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท
* ให้คำปรึกษา และ แก้ปัญหา แก่ทีมงานภายใต้ความรับผิดชอบ
* วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี
* สรุปและทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

งานส่วนบริหารและจัดการโครงการในส่วนงาน
* วางแผนงาน จัดสรรบุคลากร เวลา และงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ
* ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาของทุกโครงการ
* วางแผนการบริหาร Subcontract และประสานงานกับ Vendor/Supplier
* บริหารและจัดการงานทุกโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

งานด้านการจัดการทั่วไป
* พัฒนาบุคลากรในฝ่าย

คุณสมบัติ
* เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
* ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ทำงานเป็น System Operation Manager อย่างน้อย 3-5 ปี
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
* สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
* มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
* มีความสามารถบริหาร และจัดการงานโครงการ บุคลากร รวมถึงการจัดทำงบประมาณ

SHARE THIS

About the Author