Motion Graphic Designer

Motion Graphic Designer

motion-graphic
Motion Graphic Designer – นักออกแบบโมชั่นกราฟฟิก

Duties & Responsibilities

Essential Duties and Responsibilities:
* Create motion graphic, animation working under creative team, including UI, Advertising.
* Working close with Marketing acquisition team to create viral video, storytelling video.
* Manage timing and ready to manage small team.

Qualification

Education and/or Work Experience Requirements:
* Excellent management skill and very creative mind + can do attitude.
* Ability to adapt to quick changes within both the company and Tech entertainment industry.
* Strong skill in Motion graphic and understand ecosystem business.

Physical and Personality Requirements: 
* Extremely creative, innovative and artistic
* Friendly and caring for comrades
* Passionate in the area of work
* Emphasize on teamwork
* Adaptive personality
* More active than passive; always proposing new ideas

Mobile Application Developer (iOS)

Mobile Application Developer (iOS)

mobile-appios
Mobile Application Developer (iOS) – นักพัฒนาระบบไอโอเอส

Duties & Responsibilities:

* Design, architect, and build advanced applications for mobile (iOS)
* Understand client requirements and execute mobile application projects
* Write high quality source code to program complete applications within deadlines
* Collaborate with product, marketing, sales, content teams to define, design, and launch new features
* Publish mobile apps to the App Store and Google Play
* Be able to troubleshoot, solve complex problems, detect errors in data and program structure, logic, coding, software
* Conduct functional and non-functional testing

Qualification:
* Bachelor’s degree in Computer Science or other IT related fields
* At least 2-4 years of experience in application development
* Objective –C, Swift, Java, XML, JSON and related technologies and Web-based application development, mobile technology passion

IT Operation Manager

IT Operation Manager

it-manager

IT Operation Manager (ทำที่บริษัท BEC IT Solution)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก (Job Purpose):
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา วางแผนและบริหารการปฏิบัติงานและบริหารโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน IT Infrastructure ทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพ,เสถียรภาพและมีความปลอดภัย ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง

ความรับผิดชอบหลัก (Responsibilities):

* บริหารและจัดการแผนงานโครงการงาน IT Infrastructure
* บริหารและจัดการในการจัดเตรียม, ติดตั้ง, ตั้งค่า, ดูแลบำรุงรักษาระบบ Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้องกับ IT Infrastructure
* บริหารและจัดการในการจัดเตรียม ติดตั้ง ตั้งค่า ดูแลบำรุงรักษาระบบ Networking and Security มและกำกับดูแลการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท
* ให้คำปรึกษา และ แก้ปัญหา แก่ทีมงานภายใต้ความรับผิดชอบ
* วางแผนงาน จัดสรรบุคลากร เวลา และงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ
* สรุปและทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
* บริหารและจัดการงานทุกโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย
* พัฒนาบุคลากรในฝ่าย

คุณสมบัติ
* เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
* ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ทำงานด้าน System & Network อย่างน้อย 5 ปี
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
* สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
* มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
* มีความสามารถบริหาร และจัดการงานโครงการ บุคลากร รวมถึงการจัดทำงบประมาณ

IT Operation & Infrastructure Director

IT Operation & Infrastructure Director

it-director

IT Operation & Infrastructure Director (ทำที่บริษัท BEC IT Solution)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก (Job Purpose):
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง กำหนดเป้าหมาย และนโยบาย ทางด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของบริษัท นำนโยบายหลักมาวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อบริหารงานด้านบุคลากร และทรัพยากรในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

ความรับผิดชอบหลัก (Responsibilities):

งานส่วนเป้าหมายแผนงาน และนโยบายของบริษัท
* จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน การกำหนดเป้าหมายและนโยบายหลักของบริษัท นำเสนอผู้บริหารระดับสูง
* นำนโยบายมาวางแผนงานปฏิบัติงาน
* ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท
* ให้คำปรึกษา และ แก้ปัญหา แก่ทีมงานภายใต้ความรับผิดชอบ
* วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี
* สรุปและทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ

งานส่วนบริหารและจัดการโครงการในส่วนงาน
* วางแผนงาน จัดสรรบุคลากร เวลา และงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ
* ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาของทุกโครงการ
* วางแผนการบริหาร Subcontract และประสานงานกับ Vendor/Supplier
* บริหารและจัดการงานทุกโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

งานด้านการจัดการทั่วไป
* พัฒนาบุคลากรในฝ่าย

คุณสมบัติ
* เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
* ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ทำงานเป็น System Operation Manager อย่างน้อย 3-5 ปี
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
* สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่
* มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
* มีความสามารถบริหาร และจัดการงานโครงการ บุคลากร รวมถึงการจัดทำงบประมาณ

Human Resources Executive – Recruitment

Human Resources Executive – Recruitment

hr
Human Resources Executive – Recruitment เจ้าหน้าที่บุคคลฝ่ายสรรหาว่าจ้าง

Duties & Responsibilities:

Department: Human Resources Management

Job description:
* Reviewing CVs, Employee referral check; Selection of candidates.
* Interview arrangement; Conduct interviews with the Line Managers.
* Updating the vacancies and provide the summary report to related party on weekly basis.

Others:
* Coordinate related party for Onsite Recruitment, job fairs, job advertisement etc.
* Provide reports or Data summary/analysis to management as per required.
* Responsible for other project as assigned.

Competency:
* Strong interpersonal and communications skills
* Ability to demonstrate initiative and assertiveness
* Ability to plan and manage work in an efficient manner
* Ability to work well under stress and time pressures
* Good Accuracy

Qualification:
* Bachelor or Master degree in any fields
* 3 – 5 years of hand-on experience in Recruitment function
* Computer literate (MS Office)
* Strong positive attitudes, pleasant personality, interpersonal and communication skills

Graphic Designer (Mello)

Graphic Designer (Mello)

68960aeb-3c27-465d-9682-140ca521ab94-original (1)
Graphic Designer (Mello) – นักออกแบบกราฟฟิก

Duties & Responsibilities:

BECi Corporation is looking for Graphic Designer to join their Creative and Design team. In this role, you will be creating a variety of digital assets used to engage and attract user on Mello platform. You will be working along side Marketing Communications, Social Media and Art Director. The ideal candidate for the role relishes in the details of the graphic design process.

 

Qualification

Key Qualifications:

* A deep understanding of layout and typography for the web.
* Expert level photo retouching skills.
* The ability to work independently to troubleshoot technical and process related issues.
* A deep understanding of the our brand Identity, UI, and innovation.

Description:
Applicant will be responsible for creating consumer facing graphics featuring content like Mello Original, TV programme, movies, TV shows, within Mello Media interfaces. The graphics can be large and small graphic teasers, featured Home pages, programme categories pages, or special events features. All design at Mello is considered very closely by many teams. The applicant must have experience working in an iterative process.

Education:
Degree in BSc/BA Graphic Design or Visual Communication

Additional Requirements :
* Expert Knowledge of Photoshop, Illustrator, and/or other image optimising applications
* Candidates should possess exceptional graphic design skills
* Prior experience in a time sensitive production environment
* Clear and concise written and verbal communication skills
* All CV must be accompanied by portfolio and/or website link